LED驱动

非隔离AC-DC
型号 PF值 MOSTFET 调光方式 拓扑结构 最大电流 / 最大电压 封装架构 封装类型 规格书 样片申请
Rdson Vds 外置 Vin=176V-265V
MT9710 0.5 - - Y - Buck 100W 双基岛 SOP8 中文 申请
MT9712S 0.5 500V - - Buck 24W 双基岛 SOP8 中文 申请
MT9712D 0.5 500V - - Buck 36W 双基岛 DIP7 中文 申请
MT9713D 0.5 500V - - Buck 50W 双基岛 DIP7 中文 申请
MT9714S 0.5 2.5Ω 500V - - Buck 50W 双基岛 SOP8 中文 申请
MT9714D 0.5 2.5Ω 500V - - Buck 60W 双基岛 DIP7 中文 申请
MT7741 0.5 20Ω 500V - - Buck <110mA 双基岛 SOP4 中文 申请
MT7731 0.5 16Ω 500V - - Buck <145mA 双基岛 SOP4 中文 申请
MT7732 0.5 11Ω 500V - - Buck <170mA 双基岛 SOP4 中文 申请
MT7733 0.5 8.5Ω 500V - - Buck <220mA 双基岛 SOP4 中文 申请
MT7734 0.5 5.5Ω 500V - - Buck <250mA 双基岛 SOP4 中文 申请
MT7771 0.5 16Ω 500V - - Buck <145mA 单基岛 ASOP7 中文 申请
MT7772 0.5 11Ω 500V - - Buck <160mA 单基岛 ASOP7 中文 申请
MT7773 0.5 8.5Ω 500V - - Buck <200mA 单基岛 ASOP7 中文 申请
MT7724C 0.5 20Ω 500V - - Buck <125mA 单基岛 SOT33-4 中文 申请
MT7724D 0.5 16Ω 500V - - Buck <145mA 单基岛 SOT33-4 中文 申请
MT7724E 0.5 13Ω 500V - - Buck <160mA 单基岛 SOT33-4 中文 申请
MT7725C 0.5 20Ω 500V - - Buck <125mA 单基岛 CPC8-4 中文 申请
MT7725D 0.5 16Ω 500V - - Buck <145mA 单基岛 CPC8-4 中文 申请

MT7725DK

0.5 16Ω 500V - - Buck <145mA 单基岛 CPC8-4 中文 申请
MT7725E 0.5 13Ω 500V - - Buck <160mA 单基岛 CPC8-4 中文 申请

MT7725EK

0.5 13Ω 500V - - Buck <160mA 单基岛 CPC8-4 中文 申请
MT7727C 0.5 20Ω 500V - - Buck <125mA 单基岛 SOP7 中文 申请
MT7727D 0.5 16Ω 500V - - Buck <145mA 单基岛 SOP7 中文 申请

MT7727DK

0.5 16Ω 500V - - Buck <145mA 单基岛 SOP7 中文 申请
MT7727E 0.5 13Ω 500V - - Buck <160mA 单基岛 SOP7 中文 申请

MT7727EK

0.5 13Ω 500V - - Buck <160mA 单基岛 SOP7 中文 申请
MT7711LS 0.5 16Ω 500V - - Buck <145mA 双基岛 SOP7 中文 申请

MT7711S

0.5 12Ω 500V - - Buck <160mA 双基岛 SOP7 中文 申请

MT7712S

0.5 8.5Ω 500V - - Buck <220mA 双基岛 SOP7 中文 申请

MT7713S

0.5 5.5Ω 500V - - Buck <300mA 双基岛 SOP7 中文 申请

MY7713D

0.5 5.5Ω 500V - - Buck <350mA 双基岛 DIP7 中文 申请

MT7714S

0.5 2.5Ω 500V - - Buck <350mA 双基岛 SOP7 中文 申请

MT7714D

0.5 2.5Ω 500V - - Buck <380mA 双基岛 DIP7 中文 申请
MT7714E 0.5 2.5Ω 500V - - Buck <380mA 双基岛 ESOP8 中文

申请

MT7715S

0.5 500V - - Buck <450mA 双基岛 SOP7 中文 申请

MT7715D

0.5 500V - - Buck <550mA 双基岛 DIP7 中文 申请
MT7715E 0.5 500V - - Buck <550mA 双基岛 ESOP8 中文 申请
MT7815C 0.5 - - Y PWM/Analog Buck <1A 双基岛 SOP8 中文 申请
MT7816CS 0.5 5.5Ω 500V - PWM/Analog Buck <280mA 双基岛 SOP8 中文 申请
MT7816CD 0.5 5.5Ω 500V - PWM/Analog Buck <320mA 双基岛 DIP7 中文 申请
MT7817CD 0.5 500V - PWM/Analog Buck <380mA 双基岛 DIP7 中文 申请
MT7818CS 0.5 500V - PWM/Analog Buck <380mA 双基岛 SOP8 中文 申请
MT7818CD 0.5 500V - PWM/Analog Buck <400mA 双基岛 DIP7 中文 申请